Notice of Nondiscrimination

Pediatric Partners of Hampton Roads complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.   Pediatric Partners of Hampton Roads does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

Cook Childrens Physician Network:
Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
        Qualified sign language interpreters
        Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats) 
Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
        Qualified interpreters
        Information written in other languages 

If you need these services, contact Danielle McLean
If you believe that Pediatric Partners of Hampton Roads has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Danielle McLean,
                
656 Independence Pkwy Suite 200
Chesapeake, VA 23320-5163
Telephone Number: 757-410-3630, TTY: Anthem Hkp- 800-901-0020, Optima FC- 800-828-1140, Va Premier- 800-828-1120, Fax: 757-410-3631, Email: [email protected] You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Danielle McLean is available to help you. 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: 
U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536(TTY: Anthem Hkp- 800-901-0020, Optima FC- 800-828-1140, Va Premier- 800-828-1120).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536(TTY: Anthem Hkp- 800-901-0020, Optima FC- 800-828-1140, Va Premier- 800-828-1120)번으로 전화해 주십시오

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ há»— trợ ngôn ngữ miá»…n phí dành cho bạn. Gọi số 1-Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536(TTY: Anthem Hkp- 800-901-0020, Optima FC- 800-828-1140, Va Premier- 800-828-1120).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536 (TTY: Anthem Hkp- 800-901-0020, Optima FC- 800-828-1140, Va Premier- 800-828-1120).

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536رقم .1-xxx-xxx-xxxx-1 :والبكم الصم ھ

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536(TTY: Anthem Hkp- 800-901-0020, Optima FC- 800-828-1140, Va Premier- 800-828-1120).

s توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو Ù…ÛŒ کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما .بگیرید تماس         1-Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536(TTY: Anthem Hkp- 800-901-0020, Optima FC- 800-828-1140, Va Premier- 800-828-1120) با. باشد Ù…ÛŒ ف

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536(መስማት ለተሳናቸው: 1-xxx-xxx-xxxx).

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال
1-Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536(TTY: Anthem Hkp- 800-901-0020, Optima FC- 800-828-1140, Va Premier- 800-828-1120). Ú©

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536(ATS : 1-Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536).

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536(телетайп: Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536).

ध्यान दें:  à¤¯à¤¦à¤¿ आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536(TTY: Anthem Hkp- 800-901-0020, Optima FC- 800-828-1140, Va Premier- 800-828-1120) पर कॉल करें।

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536(TTY: Anthem Hkp- 800-901-0020, Optima FC- 800-828-1140, Va Premier- 800-828-1120).

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপনি বাংলা, কথা বলতে পারেন, তাহলে নিঃখরচায় ভাষা সহায়তা পরিষেবা উপলব্ধ আছে। ফোন করুন ১-1-Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536(TTY: ১1-xxx-xxx-xxxx)।

Dè É–É› nìà kÉ› dyéÉ–é gbo: Ɔ jÇ” ké mÌ€ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùÉ–ù-po-nyɔ̀ ] jÇ” ní, nìí, à wuÉ–u kà kò É–ò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn mÌ€ gbo kpáa. Ɖá 1-Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536, Ntị: Ọ bụrụ na asụ Ibo, asụsụ aka ọasụ n’efu, defu, aka. Call 
(TTY: Anthem Hkp- 800-901-0020, Optima FC- 800-828-1140, Va Premier- 800-828-1120). AKIYESI: Bi o ba nsọ èdè Yorùbú ọfé ni iranlọwọ lori èdè wa fun yin o. Ẹ pe ẹrọ-ibanisọrọ yi 1-
Optima FC- 1-800-881-2166, Va Premier- 1-800-727-7536(TTY: Anthem Hkp- 800-901-0020, Optima FC- 800-828-1140, Va Premier- 800-828-1120).